תפריט נגישות
 • מותאם לפיירפוקס ולכרום*
 • מותאם לעיוורי צבעים
 • מותאם לכבדי ראייה
 • תצוגה רגילה
 • תפריט קיצורי מקלדתAlt + 0
 • הפסק תנועתיות באתר
 • להגדלת פונטים לחץ על מקשים
 • Ctrl + להגדלה
 • Ctrl - להקטנה
 • Ctrl 0 לאיפוס
 • אפס לברירת מחדל
 • Powered By BSmart ©
 • אייקון וואטסאפ
 • דף הבית
 • צור קשר
 • יוטיוב
 • אינסטגרם

להלן תבחינים ונוהל הגשת בקשה להפקעת קרקע לטובת הקמת מבני ציבור במועצה.
התבחינים גובשו בהתאם לתדריך תכנון להקצאות קרקע לצורכי ציבור ספטמבר 2005 שאושר ע"י משרד החינוך התרבות והספורט/המינהל לפיתוח, משרד הפנים/מינהל התכנון, משרד הבינוי והשיכון/אגף פרוגרמות, משרד האוצר/אגף תקציבים ובו נקבע מיפתוח להקצאות מבני ציבור. 

א. תנאים להגשת הבקשה/הפקעה
על הבקשה להקצאת הנכס לעמוד בכל אחד מהתנאים המפורטים להלן (במצטבר):
    1. הגוף המבקש הינו אחד מיישובי המועצה.
    2. על מבקש ההקצאה להיות מי שקיים ומקיים את מלוא חובותיו ו/או התחייבויותיו כלפי המועצה ואין למועצה תביעות ו/או דרישות כלשהן כלפיו.
    3. הגוף המבקש יתחייב כלפי המועצה, לעמוד במלוא התחייבויותיו לרבות מימון האחזקה והתפעול השוטף של הנכס והמימוש בו, ו/או לממן הפיתוח והבינוי, הכל בכפוף לחוזה         ההרשאה שייחתם בין המבקש למועצה.
    4. לא יוקצה נכס אלא אם ייהנו מהפעילות בקרקע/מבנה, לצורך שהוגדר ונקבע, מספר מינימלי של אנשים שיוגדר על ידי מנהל הנכסים ברשות ביחס לכל נכס בבוא העת.
    5. קיימת התאמה בין השימוש המבוקש בנכס בבקשה לבין הפרוגרמה. אולם מנהל הנכסים רשאי להמליץ על שינוי הפרוגרמה, מהנימוקים שיפורטו על ידו.
    6. קיימת התאמה בין יעוד הנכס על פי תכניות המתאר החלות עליו ו/או על פי חוק התכנון והבנייה תשנ"ה – 1965, לבין סוג הפעילות / השימוש המבוקש בבקשה, ומבקש ההקצאה         המציא אישור הועדה המקומית לתכנון ובניה או מהנדס המועצה בדבר התאמה זו.

ב. נוהל הגשת הבקשה:
    1. יש לאתר שטח פנוי באזור השטח הציבורי המיועד למבני ציבור.
    2. את ההצעה למיקום יש להציג בפני מהנדס המועצה ולקבל אישור עקרוני להמשך התהליך.
    3. באחריות הוועד המקומי לבצע מדידה של כל החלקה ולחלק אותה ל – 2 חלקות חדשות (כולל חיבור לדרך סטטוטורית).
    4. יש להגיש לוועדה לתכנון ובניה גזר תשריט חלוקה חתום ע"י מנהל מקרקעי ישראל לאישור, במקביל לקבל את הסכמת וועד האגודה להפקעת השטח לטובת המועצה ו/או לחלופין         להסכם חכירה בין המועצה למנהל מקרקעי ישראל.
    5. מהנדס המועצה ינחה את וועד האגודה כיצד לטפל בנושא הסכם החכירה/הפקעה כולל תיאום מול מנהל מקרקעי ישראל (יבוצע ע"י וועד האגודה).

ג. בסיום ההפקעה ייחתם הסכם שימוש בין המועצה לבין הוועד המקומי ביישוב שבו בוצעה ההפקעה.

בכבוד רב,
איתי פרס
מהנדס המועצה האזורית גזר